กรุณารอสักครู่....

การสมัครอบรม E-Learning หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

มีบัญชีแล้วใช่หรือไม่? เข้าสู่ระบบการอบรม

*
* ภาษาไทยเท่านั้น
* ภาษาไทยเท่านั้น
*
ชื่ออีเมลต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้สมัครและนามสกุลอีเมลต้องเป็นของบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น กรณีที่ท่านลงทะเบียนโดยใช้อีเมลอื่น ที่ไม่ใช่อีเมลของบริษัทประกันวินาศภัย สมาคมฯ ไม่อนุมัติการสมัครอบรมฯ
*
*

รหัสผ่านต้องมีความยาว 8 ตัวขึ้นไป ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขผสมกัน

*
* ผู้สมัครอบรมฯ ต้องเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น
*
*

เมื่อสมาคมฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครครบถ้วนแล้วจะส่ง Username และ Password ให้ท่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

เมื่อผู้สมัครอบรมได้รับ Username และ Password ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องเข้าระบบอบรม เพื่อทำการอบรมให้ครบทั้ง 6 หมวด (6 ชั่วโมง) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับอีเมล โดยท่านสามารถเข้าอบรมทั้ง 6 ชั่วโมง ในครั้งเดียว หรือทยอยอบรมก็ได้ กรณีทยอยอบรมเมื่อผู้เข้าอบรมต้องการจะอบรมต่อจากที่ได้อบรมไว้แล้วระบบจะเริ่มอบรมต่อจากที่ท่านได้อบรมไว้ ก่อนหน้านี้ โดยท่านจะต้องอบรมให้ครบทั้ง 6 ชั่วโมง และทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ หากท่านยังไม่ได้เข้าระบบเพื่อทำการอบรม หรือเข้าอบรมไม่ครบทั้ง 6 ชั่วโมง ระบบจะตัดสิทธิ์ท่านออกจากการอบรม ท่านต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อทำการปลดล็อคระบบอบรมให้ท่านเข้าอบรมใหม่ทั้ง 6 หมวด (6 ชั่วโมง)

กรณีที่นามสกุลอีเมลของบริษัทประกันภัย ใช้นามสกุลเดียวกับบริษัทประกันชีวิต สมาคมฯ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นพนักงาน โดยท่านจะต้องแสดงบัตรพนักงานของบริษัทท่านให้สมาคมฯ ทราบ เพื่ออนุมัติเข้ารับการอบรมต่อไป

- ผู้สมัครอบรมฯ ยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกในการสมัครเป็นจริงทุกประการ
- ผู้สมัครอบรมฯ ตกลงยินยอมให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ/หรือบริษัทประกันวินาศภัย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอบรม จัดส่งและแจ้งข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อการสมัครอบรมฯ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมฯ และประกาศผลการอบรมฯ บนเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ของนิติบุคคล