นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และโอน “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการระบบอบรม สัมมนาของสมาคมฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียก “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด

การเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ จะเก็บและรวบรวม เพื่อใช้ในการจัดการและการให้บริการแก่ท่าน มีดังต่อไปนี้ 

  • ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ E-mail หน่วยงาน

  • หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ E-mail

  • ชื่อบริษัท หน่วยงานที่ท่านสังกัด

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่หลงเหลืออยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นผลจากการใช้บริการค้นหาหรือโฆษณาในเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตโดยเข้าผ่านบริการของสมาคมฯ จะอยู่นอกกรอบการบังคับใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เนื่องจากสมาคมฯ ไม่สามารถจัดการหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวได้โดยตรง

 

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • สมาคมฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บและรวบรวม ผ่านการที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมและการใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของสมาคมฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  • เพื่อแนะนำ เสนอและรับสมัครบริการ

  • เพื่อตรวจสอบตัวตน ฯลฯ ในการอบรมสัมมนา

  • เพื่อตัดสินความเหมาะสมในการให้บริการ

  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จะทำให้สามารถติดต่อกับผู้อบรม สัมมนาได้อย่างเหมาะสมและราบรื่น

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 

  • การเปิดเผยหรือมอบข้อมูลที่ได้จากการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ ต่อบุคคลที่สาม ในสภาพที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้

  • การเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านโดยสมัครใจ

  • การเปิดเผยเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นความจำเป็นพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการปฎิบัติตามคำสั่งและการตัดสินอื่นๆ ของศาลหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 5 ปี 

  • การเปิดเผยหรือมอบข้อมูลที่ได้จากการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ ต่อบุคคลที่สาม ในสภาพที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้

  • การเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านโดยสมัครใจ

  • การเปิดเผยเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นความจำเป็นพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการปฎิบัติตามคำสั่งและการตัดสินอื่นๆ ของศาลหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

  • สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

  • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ 

  • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

  • สิทธิในการถอนความยินยอม เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือการปฎิบัติตามสัญญาประกันภัยที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้

  • สิทธิให้การขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้

  • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อความในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า