คำถามที่พบบ่อย

Operating System

  • Microsoft windows 7, 8, 8.1 หรือสูงกว่า
  • MAC OS X 10.8 หรือสูงกว่า

Mobile Device

  • Android 4.4 ขึ้นไป
  • MAC OS X 9 ขึ้นไป
  • Windows Phone 8.1 ขึ้นไป

Browser

  • Chrome (แนะนำ)
  • Firefox
  • Internet Explorer 9 หรือสูงกว่า
  • Safari

ท่านสามารถสมัครสมาชิก TGIA ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” ซึ่งอยู่มุมขวาด้านบนในหน้าแรกของ https://trainingcenter.tgia.org/

(หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่าน และอนุมัติภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ในบางกรณีผู้ดูแลระบบอาจจะขอแสดงหลักฐานการเป็นบุคคลากรของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อประกอบการพิจารณาได้)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ระบบการอบรมดังกล่าวจะจำกัดการเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน จำนวน 100 คน และไม่จำกัดช่วงเวลาในการอบรม

ผู้ที่มีหน้าที่อบรมจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สามารถให้ผู้อื่นลงทะเบียนให้ได้ เนื่องจาก 1 อีเมล สามารถใช้สมัครได้แค่ 1 คนเท่านั้น และใบประกาศนียบัตรจะส่งไปที่อีเมลของผู้ที่เข้าอบรมที่ได้ทำการลงทะเบียนเท่านั้น

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้ครบ 6 หมวดภายในครั้งเดียว เมื่อผู้เข้าอบรมต้องการอบรมเพิ่มเติมระบบจะเริ่มจากข้อมูลการอบรมล่าสุด

ผู้เข้าอบรมจะต้องส่งอีเมลแจ้งมายังผู้ดูแลระบบเพื่อทำการลบประวัติการอบรม เมื่อผู้ดูแลระบบได้ทำการลบประวัติการอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องทำการอบรมทั้ง 6 หมวดและทำแบบทดสอบใหม่ทั้งหมด

ผู้เข้าอบรมที่ได้อบรมทั้ง 6 หมวด และทำแบบทดสอบผ่านแล้ว (ผู้ดูแลระบบได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว) จะมีอีเมลแจ้งไปที่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้

ในทุก ๆ เดือนจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัยที่หน้าเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย