คำอธิบายหลักสูตร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

1. หลักการและเหตุผล

          ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ในมาตรา 21/3 ประกอบกับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงาน หรือควบคุมการจัดทำรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF)

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ที่มาและหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรักษาความลับ และการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานธุรกรรม การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงสาระสำคัญ หลักการ และเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF)

 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
   

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

อบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

ลงทะเบียนฟรี

6 ชั่วโมง
สำหรับบริษัทสมาชิก
โครงสร้างหลักสูตร

หัวข้อการอบรม ประกอบไปด้วย

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 2. การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 3. การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 4. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 5. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 6. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน ปปง. และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  *************************************************************************************************************
   

   

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

อบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

ลงทะเบียนฟรี

6 ชั่วโมง
สำหรับบริษัทสมาชิก